ABT 18 § 39

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

Forcering
§ 39

Entreprenøren kan kræve betaling for forcering,

  • a) hvis entreprenøren har udført forceringen i henhold til en aftale med bygherren, eller

  • b) hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, og entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig imod dette.

Stk. 2 Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – inden denne begynder forceringen – skriftligt meddele bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for urimeligt.