14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 59

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 59

§59 Løsningstrappe
En tvist mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret eller forligt efter stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den søges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning af tvisten.

•••

Stk. 3 Hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at rådgivningsaftalen er indgået.

•••

Stk. 4 Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: ABR Forenklet § 46, stk. 2 ABR Forenklet § 50, stk. 2
Interne henvisninger: § 63, stk. 2

profile photo
Profilside