14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 39

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 39

§39 Rådgiverens hæftelse ved forsinkelse
Forsinkelse, som ikke giver rådgiveren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

•••

Stk. 2 Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.

•••

Stk. 3 Skal dagbod beregnes som en brøkdel af kontraktsummen pr. dag, beregnes den af kontraktsummen uden moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod forfalder til betaling på den dag, hvor ydelsen er præsteret.

•••

Stk. 4 Overskridelse af en frist udløser alene krav på dagbod,

  • a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen,

  • b) hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen af fristen, således som den måtte være ændret ved en fristforlængelse, og

  • c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

•••

Stk. 5 Dagbod for overskridelse af en anden frist end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold.

•••

Stk. 6 Rådgiverens samlede betaling af dagbod kan højst udgøre 10 % af rådgiverens honorar.

•••

Stk. 7 Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler, jf. dog § 50 om ansvarsbegrænsning.

•••
profile photo
Profilside