14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 34

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 34

§34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.

•••

Stk. 2 Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

•••

Stk. 3 Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder:

  • 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand,

  • 2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

•••

Stk. 4 Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40.

•••
profile photo
Profilside