14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AB 92 § 24

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) paragraf 24

§24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af

  • 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14,

  • 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,

  • 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk,

  • 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

  • 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

•••

Stk. 2 Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

•••

Stk. 3 Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

•••
profile photo
Profilside