AB 18 § 55

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Mangelansvarets ophør
§ 55

Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.

Stk. 2 Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, løber der en ny frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne, således at fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års frist.

Stk. 3 Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler angår løsøregenstande og inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år.

Stk. 4 Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 1-3, for mangler, hvor

  • a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid,

  • b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller

  • c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side.