AB 18 § 53

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab
§ 53

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.

Stk. 2 Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.