Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 191 af 29. marts 1989

§ 4

Det påhviler Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtsråd samt Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser at sørge for varetagelsen af opgaverne i forbindelse med gennemførelsen af Hovedstadsrådets nedlæggelse. Når årsregnskabet for 1989 er revideret, forelægges det til godkendelse i de nævnte kommunale råd.

Stk. 2 Udgifterne ved varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i stk. 1, afholdes efter reglerne i § 2.