Arbejdsskadeafgiftsloven § 5

Denne konsoliderede version af arbejdsskadeafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Lov nr. 1345 af 21. december 2012,
jf. lovbekendtgørelse nr. 374 af 30. marts 2020,
som ændret ved lov nr. 2203 af 29. december 2020

§ 5

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som led i opgavevaretagelsen efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal senest den 15. september i afgiftsåret angive og indbetale afgiften. Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en banklukkedag, anses den førstkommende bankdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag. Afgiften forfalder til betaling den 1. september i afgiftsåret.

Stk. 3 Ved manglende, mangelfuld eller ikke rettidig angivelse, betaling eller regnskabsførelse efter denne lovs §§ 4 og 5, stk. 2, finder reglerne i opkrævningslovens § 4, stk. 1 og 2, §§ 4 a-8 og § 18 a tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelse og indbetaling af afgiften.