14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Anmeldelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1466 af 25. november 2016, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Anmeldelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 1 a, stk. 1 og 2, § 8 og § 10, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013, § 11, stk. 5, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 1665 af 26. december 2017, § 8 a, stk. 1 og 2, § 8 b, § 12, stk. 1-3, § 13, stk. 1 og 2, § 350, stk. 2, 2. pkt., og 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14. september 2015 som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, jf. § 15, stk. 4, § 23, stk. 1, og § 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, jf. § 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, jf. § 14, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, jf. § 6 i lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 12. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012, jf. § 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 20. februar 2018, jf. § 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair, jf. § 5 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot, og jf. § 4, stk. 4, i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden, jf. § 12 i lov nr. 1519 af 27. december 2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, § 61, stk. 4 i lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, § 6, stk. 2, i lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit, i medfør af § 2, stk. 4, § 5 a, stk. 1 og 2, § 5 b, § 12, stk. 2, 2. pkt., § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1, og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, § 32 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, jf. lov nr. 1284 af 9. december 2014, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og 2, § 11, stk. 3, og § 19, stk. 2-4, i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, § 156, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, § 14, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 25. august 2015, § 136, stk. 7, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 6. juli 2016, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, § 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, og § 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 15. december 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsens kapitel kapitel 2-10 og 12-14 samt bilag 2 og 3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Kapitalselskaber:

  • a) Aktieselskaber.

  • b) Anpartsselskaber.

  • c) Partnerselskaber.

 • 2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber:

  • a) Spare- og andelskasser.

  • b) Investeringsforeninger og SIKAV’er.

  • c) Tværgående pensionskasser.

  • d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed.

  • e) Firmapensionskasser.

  • f) Sparevirksomheder.

 • 3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 4) Erhvervsdrivende fonde.

 • 5) Europæiske økonomiske firmagrupper.

 • 6) SCE-selskaber.

 • 7) SE-selskaber.

 • 8) DSB.

 • 9) Energinet.dk.

 • 10) Naviair.

 • 11) Danpilot.

 • 12) Nordsøenheden.

 • 13) Fjordforbindelsen Frederikssund.

 • 14) Finansiel Stabilitet.

 • 15) EKF Danmarks Eksportkredit.

 • 16) Vækstfonden.

 • 17) Kapitalforeninger og AIF-SIKAV.

 • 18) Medarbejderinvesteringsselskaber.

Stk. 2 Bekendtgørelsens kapitel 2 og 11-14 finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere finder bilag 2 anvendelse på værdipapirfonde.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8, finder anvendelse på juridiske enheder, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering, men som frivilligt lader sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. §§ 6 og 8 i bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 4.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed

§2 Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.
En virksomhed jf. § 1, eller en person, som er bemyndiget af virksomheden, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses §§ 3 og 4, hvis selskabet eller den pågældende:

 • 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger,

 • 2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen, eller

 • 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i registreringen eller anmeldelsen.

Stk. 3 Hvis der er tale om erhvervsmæssig registrering eller anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i Registret til bekæmpelse af hvidvask.

§3 Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen, skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype i selvbetjeningsløsningen. Det samme gælder anmeldelse af nyregistrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove og ændringer i allerede registrerede oplysninger eller afmeldelse fra registrering.

Stk. 2 En brugers foretagelse af en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Brugeren får i alle tilfælde besked, når sagen er afgjort.

§4 Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. kan ske i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type meddelelser i selvbetjeningsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 2 Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens § 13, stk. 2, skal ske i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

§5 Registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. §§ 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk for selskaber m.v.

Stk. 2 Ved registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3 Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjenings-løsning på www.virk.dk for selskaber m.v., er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

§6 Indsendelse af anmeldelse til registrering
Hvis anmeldelsen ikke kan ske i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. skal anmeldelse ske på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter.

Stk. 2 Registrering eller anmeldelsen og den dokumentation, som skal indberettes sammen med anmeldelsen, kan indberettes elektronisk.

Stk. 3 Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

§7 Ansvar for registreringen m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse¬
Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen.

Stk. 2 Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte- og afgiftslovgivningen, skal registrering eller anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden eller af en person, som virksomheden har givet fuldmagt hertil.

§8 En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig.

Stk. 2 Styrelsen kan kræve, at der indberettes bevis for, at registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller at anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. § 17 i selskabsloven, § 15 c i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 17 i lov om erhvervsdrivende fonde, § 35, stk. 2 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber og § 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses § 4.

§9 Sprogkrav
De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk.

Stk. 2 De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til registrering, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 37, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 For kapitalselskaber kan dokumenter, der tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, være på engelsk. Undtaget er dog vedtægter samt stiftelsesdokumenter, der skal være på dansk, norsk eller svensk.

Stk. 4 For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de dokumenter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering.

Stk. 5 Styrelsen kan forlange en oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som tilknyttes i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller som indberettes til styrelsen, jf. stk. 2-4.

§10 Registreringsbevis og gebyr for registrering
Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger.

Stk. 2 For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Erhvervsstyrelsen efter de takster, som er fastsat i bilag 2.

Stk. 3 Betaling af registreringsgebyr skal ske på de af Erhvervsstyrelsen anviste fremgangsmåder.

Stk. 4 Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 2 anførte beløb til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso.

Stk. 5 I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt.

Stk. 6 Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres.

§11 Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør af selskabsloven eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller NemID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Stk. 2 Følgende digitalt generede breve udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender:

 • 1) Kvitteringer for modtagelse af indberetninger.

 • 2) Kvitteringer for foretagne registreringer.

 • 3) Digitalt genererede udskrifter fra styrelsens IT-system på www.virk.dk.

 • 4) Tvangsopløsningsbreve.

Stk. 3 Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan sende breve o.l. til selskaber og personer om forhold, der er omfattet af selskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

 • 1) Som digital post til selskabets eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet selskabets CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre selskabet eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

 • 2) Via e-mail til en e-mailadresse, som selskabet eller personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse.

 • 3) Som papirbaseret post til selskabets eller personens fysiske adresse.

§12 Offentlighed
Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner, flytteplaner, erklæringer fra vurderingsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside data.virk.dk. Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen.

Stk. 2 Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort på data.virk.dk, anses for at være kommet til tredjemands kundskab.

§13 Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter:

 • 1) Attester om personlige forhold.

 • 2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige.

 • 3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som Erhvervsstyrelsen er i besiddelse af efter § 17 eller § 24, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens § 20, jf. offentlighedslovens § 30.

Stk. 2 For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for følgende:

§14 Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition.

Stk. 2 Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser.

Stk. 5 For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og for brugen af data.virk.dk, opkræves betaling efter taksterne i bilag 3. Betalingen opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2. pkt. § 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til data.virk.dk’s oplysninger og dokumenter, jf. stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til oplysninger og dokumenter i data.virk.dk forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 3

Registrering af kapitalselskaber og af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet

§15 Stiftelse
Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive følgende:

 • 1) Selskabets navn og eventuelle binavne.

 • 2) Selskabets branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Selskabets adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Selskabets stiftelsesdato og formål.

 • 5) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen eller overkursen er indbetalt, jf. selskabslovens § 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

 • 7) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret.

 • 8) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

 • 9) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 4, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud.

Stk. 2 Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

Stk. 3 For investeringsforeninger og SIKAV'er skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn, CVR-nummer og adresse.

§16 Med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. skal følge:

 • 1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen.

 • 2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2.

 • 3) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud.

Stk. 2 Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen kan anvendes følgende:

 • 1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation.

 • 2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse.

 • 3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet.

 • 4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning.

Stk. 3 Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 38, stk. 3, tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

Stk. 4 For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf. § 15, stk. 1, nr. 7 og 8, skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om adresse, fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen. Desuden skal den pågældendes køn angives.

Stk. 5 Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet.

Stk. 6 Stk. 1-4 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

§17 Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab
Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive følgende:

 • 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår.

 • 2) Filialens navn, adresse og formål.

 • 3) Selskabets branche og eventuelle bibrancher.

 • 4) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2 Med registreringen skal følge:

 • 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

 • 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landene.

 • 3) Filialbestyrernes fuldmagt.

 • 4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

Stk. 3 For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 4, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§18 Ændringer i registrerede forhold
Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne være foretaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Stk. 2 Registrering af ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 4.

Stk. 3 Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder § 16, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens § 190, stk. 2.

Stk. 5 Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen, jf. stk. 7, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres, jf. selskabslovens § 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen heraf, jf. stk. 7, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse.

Stk. 6 Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 7 Med registreringen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 8 Ændres ledelse eller revisor, eller ændres de fuldt ansvarlige deltagere i partnerselskaber, finder § 15, stk. 1, nr. 6-8, og § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 9 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 10 Stk. 1-5 og 7-9 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

§19 Likvidation
Registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af et kapitalselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, skal ske senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§20 Registrering af endelig likvidation af et kapitalselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af selskabet. Registrering eller anmeldelse skal vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt eventuel årsrapport for afsluttede regnskabsår.

§21 Genoptagelse m.v.
Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens § 232, skal mindst angive følgende:

 • 1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

 • 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse.

 • 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

 • 3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens § 210, stk. 1.

 • 4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelses eller registreringstidspunktet.

 • 5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§22 Ved anmeldelse af genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 350, skal der vedlægges dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens § 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indberettes.

§23 Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked
Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler.

Stk. 2 Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

§24 National fusion
Beslutningen om at gennemføre en fusion skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

Stk. 2 Med registreringen skal følge:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de fortsættende selskaber er ændret som følge af fusionen.

 • 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen.

 • 4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen om fravalg af fusionsplan:

§25 Grænseoverskridende fusion
Ved en registrering eller anmeldelse af en grænseoverskridende fusion skal der som bilag til en fusionsplan indberettes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen:

 • 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

 • 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene.

§26 Beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende fusion skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt.

 • 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 289, stk. 3.

 • 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

Stk. 3 Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende fusion, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen:

Stk. 4 Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 5 Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion.

§27 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt.

 • 3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

§28 National spaltning
Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

Stk. 2 Med registreringen skal følge:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen.

 • 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen.

 • 4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan:

§29 Grænseoverskridende spaltning
Ved en registrering eller anmeldelse af en grænseoverskridende spaltning skal der som bilag til en spaltningsplan indberettes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret:

 • 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

 • 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen skal senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen for de bestående danske deltagende selskaber.

§30 Beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende, medmindre oplysningerne fremgår af spaltningsplanen:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt.

 • 3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 309, stk. 3.

 • 4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

 • 5) Dokumentation for opfyldelse af betingelserne i selskabslovens § 291, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 3 Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges som bilag til registreringen eller anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen:

Stk. 4 Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 5 Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning.

§31 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt.

 • 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

 • 4) Dokumentation for opfyldelse af betingelsen i selskabslovens § 291, stk. 2, 1. pkt.

§32 Grænseoverskridende flytning af hjemsted
Beslutning om at gennemføre en flytning af et kapitalselskabs hjemsted til et andet EU/EØS-land skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af grænseoverskridende flytning af hjemsted skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om at betingelserne i selskabslovens § 318 k er opfyldt.

 • 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at medarbejdernes medbestemmelse er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

 • 4) Dokumentation for opfyldelse af betingelsen i selskabslovens § 318 a, stk. 2.

Stk. 3 Flytteredegørelsen skal endvidere vedlægges som bilag til anmeldelsen om grænseoverskridende flytning af hjemsted, medmindre dokumentet ikke udarbejdes, eller det er indsendt sammen med flytteplanen, jf. selskabslovens § 318 c.

Stk. 4 Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende flytning af hjemsted betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 318 j, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

§33 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en grænseoverskridende flytning til Danmark, jf. selskabslovens § 318 n, skal vedlægges en attest fra den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet hidtil har haft hjemsted om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske myndighed vil registrere flytningen af hjemsted.

Kapitel 4

Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

§34 Stiftelse
Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive følgende:

 • 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.

 • 2) Virksomhedens branche eller eventuelle bibrancher.

 • 3) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

 • 5) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer.

 • 7) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden.

 • 8) Dokumentation for at der mindst er to deltagere i virksomheden.

Stk. 2 Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, skal der gives oplysning om fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor.

Stk. 3 Med registreringen skal følge virksomhedens gældende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign. ).

Stk. 4 For personer, jf. stk. 1, nr. 6, og stk. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 For professionelle foreninger skal tillige oplyses investeringsforvaltningsselskabets navn og adresse.

§35 Registrering af stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 34, stk. 1, tillige angive følgende:

 • 1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden.

 • 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for virksomhedens revisor.

Stk. 2 Med registreringen skal følge de dokumenter, som er nævnt i § 34, stk. 3.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§36 Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed
Registrering eller anmeldelse af oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. § 8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive følgende:

 • 1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår.

 • 2) Filialens navn, adresse og formål.

 • 3) Selskabets branche og eventuelle bibrancher.

 • 4) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

 • 1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet.

 • 2) Filialbestyrerens fuldmagt.

 • 3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse.

 • 4) For virksomheder med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene skal der vedlægges officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

Stk. 3 For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 4, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§37 Ændringer i registrerede forhold
Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. være foretaget senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Følgende ændringer kan dog ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Overgang fra en virksomhed med begrænset ansvar til anden virksomhedstype omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 2) Overgang fra et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et kommanditselskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

 • 3) Overgang fra et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til et interessentskab, der skal registreres i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

 • 4) Overgang fra at være et kommanditselskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et kommanditselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 5) Overgang fra at være et interessentskab, som er registreringspligtig efter skatte- og afgiftsmæssige regler til at være et interessentskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 6) Overgang fra erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende forening.

 • 7) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende forening til erhvervsdrivende forening omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 8) Omdannelse af andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab, jf. selskabslovens § 325.

 • 9) Overgang fra erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til ikke-erhvervsdrivende andelsselskab.

 • 10) Overgang fra ikke-erhvervsdrivende andelsselskab til erhvervsdrivende andelsselskab omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til registrering.

§38 Likvidation
Registrering af en virksomhed med begrænset ansvars beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, jf. § 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Registreringen skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§39 Registrering af endelig likvidation af en virksomhed med begrænset ansvar skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Registrering skal vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.

§40 Genoptagelse m.v.
Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

 • 3) Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

 • 4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 2 Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indberettes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent.

§41 Registrering eller anmeldelse af genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af § 12, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de i denne bekendtgørelses § 34, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive følgende:

 • 1) Navn, adresse og CPR/CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden.

 • 2) Navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 2, og adresse på medlemmerne af ledelsen i virksomheden.

 • 3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal årsrapporter eller undtagelseserklæringer indberettes for den manglende periode.

 • 4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom indberettes for den manglende periode.

Stk. 2 For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§42 Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked
En virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., §§ 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når dens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

§43 Grænseoverskridende fusion og spaltning
Denne bekendtgørelses §§ 25-27 eller §§ 29-31 finder tilsvarende anvendelse ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en eller flere virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og en eller flere tilsvarende virksomheder med begrænset ansvar, der hører under mindst et andet EU/EØS-lands lovgivning.

Stk. 2 Ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der endvidere vedlægges en erklæring fra den kompetente myndighed i de lande, hvis selskabslovgivning de øvrige deltagende selskaber hører under, om at det pågældende lands selskabslovgivning tillader grænseoverskridende fusion og/eller spaltning med den pågældende virksomhedstype.

Kapitel 5

Registrering af medarbejderinvesteringsselskaber

§44 Stiftelse
Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af stiftelse af et medarbejderinvesteringsselskab, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal mindst angive følgende:

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægt og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, nr. 6 og 9, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§45 Ændringer i registrerede forhold
Ændres vedtægten, eller ændres registrerede forhold, skal registrering eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.) og eventuelt samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 12, stk. 2. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes dateret vedtægt med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

§46 Likvidation
Registrering eller anmeldelse af et medarbejderinvesteringsselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, jf. § 27 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at deltagermødet har truffet beslutning herom. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) og samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 12, stk. 2.

§47 Registrering eller anmeldelse af endelig likvidation af et medarbejderinvesteringsselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.

§48 Genoptagelse
Registrering eller anmeldelse af genoptagelse af et medarbejderinvesteringsselskab, jf. selskabslovens §§ 231 og 232, jf. § 27 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal mindst angive følgende:

 • 1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer og eventuel direktør.

 • 2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

 • 1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 2) Ny dateret og ajourført vedtægt, hvis vedtægten er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

 • 3) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

 • 4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Kapitalforeninger

§49 Stiftelse m.v.
Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af registrering af en kapitalforening skal mindst angive følgende:

 • 1) Kapitalforeningens navn.

 • 2) Kapitalforeningen branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Kapitalforeningens hjemsted og hjemstedskommune, jf. dog stk. 2.

 • 4) Kapitalforeningens stiftelsesdato og formål.

 • 5) Kapitalforeningens regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Fulde navn, funktion, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, forvaltere og depositarer. Hvis forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i samt registreringsnummer.

 • 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis foreningen er omfattet af revisionspligt eller frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2 Hvis kapitalforeningen har hjemsted i et andet EU/EØS-land, skal navn, adresse og hjemstedskommune for kapitalforeningens danske repræsentants hovedkontor angives.

§50 Med registreringen skal følge:

 • 1) Stiftelsesdokument, herunder vedtægter, og eventuelle andre dokumenter oprettet i forbindelse med stiftelsen.

 • 2) En erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at det registrerede er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 2 Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

§51 Ændringer i registrerede forhold
Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Stk. 2 Registrering af ændring af registrerede forhold skal vedlægges en erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at de anmeldte eller registrerede forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 7

Registrering af erhvervsdrivende fonde

§52 Stiftelse m.v.
Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. af stiftelse af en erhvervsdrivende fond og registrering af, at en fond er blevet erhvervsdrivende, jf. § 124 i lov om erhvervsdrivende fonde, skal mindst angive følgende:

 • 1) Fondens navn og eventuelle binavne.

 • 2) Fondens branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Fondens adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

 • 5) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.

 • 7) Fulde navn, funktion i fonden, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for bestyrelsesmedlemmer, eventuelle direktører, revisorer og eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer.

Stk. 2 Med registreringen skal følge:

 • 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).

 • 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.

 • 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden.

 • 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.

 • 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.

 • 6) Den seneste årsrapport i tilfælde af, at der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 124 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, nr. 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§53 Ændringer i registrerede forhold
Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. være foretaget senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet følger af lovgivningen. Ændres regnskabet finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Følgende ændringer kan dog ikke foretages i selvbetjeningsløsningen og skal derfor anmeldes til Erhvervsstyrelsen:

 • 1) Overgang fra en erhvervsdrivende fond til en ikke-erhvervsdrivende fond.

 • 2) Overgang fra en ikke-erhvervsdrivende fond til en erhvervsdrivende fond.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 8

Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v.

§54 Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EU-land skal mindst angive følgende:

 • 1) Firmagruppens navn og adresse.

 • 2) Firmagruppens branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer og sted for firmagruppens medlemmer.

 • 4) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for firmagruppens forretningsførere.

 • 5) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset.

Stk. 2 Firmagruppens stiftelsesoverenskomst skal følge med anmeldelsen.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, nr. 4, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§55 Ændringer i registrerede forhold
Registrering eller anmeldelse af ændringer vedrørende firmagruppers forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal indberettes dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 9

Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber)

§56 Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

 • 1) SE-selskabets navn og eventuelle binavne.

 • 2) SE-selskabets branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) SE-selskabets adresse og hjemstedskommune.

 • 4) SE-selskabets stiftelsesdato og formål.

 • 5) SE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

 • 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 57, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse.

 • 8) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 57, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

§57 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter.

 • 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE-forordningens art. 2 og eventuelt § 4 i SE-loven er opfyldt.

 • 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling.

 • 5) Eventuelle myndighedsattester.

 • 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

 • 7) Eventuel dokumentation for indbetaling af kapitalen.

 • 8) Ved stiftelse af et SE-holdingselskab bevis i henhold til SE-forordningens art. 33, stk. 5.

 • 9) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SE-forordningen eller national ret.

Stk. 2 For personer, jf. § 56, nr. 7 og 8, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§58 Når et selskab, som er registreret her i landet, deltager i stiftelsen af et SE-selskab i henhold til SE-forordningens art. 2, stk. 1 eller 2, og SE-selskabet skal have hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med registreringen eller anmeldelsen mindst følge de dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 61, stk. 1, nr. 1-3 og 9. I tilfælde af fusion til et SE-selskab skal der tillige vedlægges erklæring fra selskabets øverste ledelsesorgan om, at betingelserne i § 5 i SE-loven er opfyldt.

Stk. 2 Meddelelse om registrering af et SE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§59 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Flytteplan og beretning.

 • 2) Myndighedsattest.

 • 3) SE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter.

§60 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i §§ 6 og 7 i SE-loven er opfyldt.

§61 Registrering eller anmeldelse af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. Endvidere skal angives fulde navn, CPR-nummer jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§62 Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 10

Registrering eller anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) m.v.

§63 Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

 • 1) SCE-selskabets navn og eventuelle binavne.

 • 2) SCE-selskabets branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) SCE-selskabets adresse og hjemstedskommune.

 • 4) SCE-selskabets stiftelsesdato og formål.

 • 5) SCE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde.

 • 7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 64, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

 • 8) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 64, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

§64 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Vedtægter og eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen.

 • 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SCE-forordningens art. 2 og eventuelt § 3 i SCE-loven er opfyldt.

 • 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling.

 • 5) Eventuelle myndighedsattester.

 • 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

 • 7) Dokumentation for indbetaling af den del af den tegnede kapital, som skal være indbetalt ved tegningen.

 • 8) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SCE-forordningen eller national ret.

Stk. 2 For personer, jf. § 63, nr. 7 og 8, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§65 Registrering eller anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE-selskab skal mindst angive følgende:

 • 1) Det udenlandske SCE-selskabs navn, hjemsted, register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål og regnskabsår.

 • 2) Filialens navn, adresse og formål.

 • 3) Selskabets branche og eventuelle bibrancher.

 • 4) Fulde navn og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske SCE-selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

 • 1) Officielt bevis for, at det udenlandske SCE-selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

 • 2) Det udenlandske SCE-selskabs vedtægter.

 • 3) Filialbestyrernes fuldmagt.

§66 Når et her i landet registreret andelsselskab deltager i oprettelsen af et SCE-selskab ved fusion i henhold til SCE-forordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med anmeldelsen mindst følge de i § 68, stk. 1, nr. 1-3 og 8 nævnte dokumenter. Endvidere skal der vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i § 4 i SCE-loven er opfyldt.

Stk. 2 Meddelelse om registrering af et SCE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§67 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Flytteplan og beretning.

 • 2) Myndighedsattest.

 • 3) SCE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter.

§68 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i § 5 i SCE-loven er opfyldt.

§69 Registrering eller anmeldelse af omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i andelsselskabet og adresse på bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

Stk. 2 Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst vedlægges følgende:

 • 1) Omdannelsesplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

 • 2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SCE-forordningens art. 76, stk. 5.

Stk. 3 For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

§70 Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3 Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 11

Registrering eller anmeldelse af registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen

§71 Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af registrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive følgende:

 • 1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.

 • 2) Virksomhedens adresse, herunder supplerende adresser.

 • 3) Virksomhedens driftsform og branche, herunder eventuelle bibrancher.

 • 4) Dato for regnskabsårets afslutning.

 • 5) Navn, CVR-nummer eller CPR-nummer, jf. dog stk. 2, samt indtrædelses- og udtrædelsesdato for ansvarlige deltagere i virksomheden.

 • 6) Eventuelt tidligere indehaver.

 • 7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene.

 • 8) Navn, adresse og CPR-nummer på en person, som virksomheden har givet fuldmagt til at anmelde oplysninger om virksomheden til registrering.

Stk. 2 For personer, jf. stk. 1, nr. 5, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Ændres anmeldte forhold, skal registrering foretages i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk »Ændre virksomhed« eller anmeldelse af ændringerne være indberettet til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

§72 (Ophævet)

§73 Erhvervsstyrelsen eller SKAT træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove.

Stk. 2 Registrering sker i SKAT’s Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen.

Kapitel 12

Klageadgang

§74 Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 13

Straf

§75 Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage registrering, indberetning og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og misbrug af den digitale signatur, jf. denne bekendtgørelses §§ 3-5, 7 og 8, med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 14

Ikrafttræden m.v.

§76 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

profile photo
Profilside